#
Episoden in Mundart
"De Vaulsteller onger sich"

Dr Stolzen Reinhold un dr Böhms Wilhelm warn offn Kroinzstellen off dr Jählerschheide.
Se honn siech ne Stelle rousjesucht un hon de Locke un de Stängelchen metn Loimruten oufjestellt.
Nähm Vaulsheerd staene ne gruoße Fichte, es hath nech laenge jedouert,
kamben de erschten Kroinze jeflaun.
Ja awer, se sin nech off de Lomruten, sondern hon siech nouf off de Fichte jesatzt.
Das jange e paarmaol sue.
Hierg Schwoagcher, säht dr Reinhold zum Wilhelm, wemme nech de Fichte waeg machen,
fang me heute kenn Kroinz.
Se hattn es Kuhjeschere drbeu und au ne Säh war offn Waune, so hon de Fichte wägjeschnieten,
oufjelad un gleuch heimjefahrn. Näächsten Toag sinse weder nouf un hon oufjestellt,
weisjot s hoat jeklappt, s sin rappjestörzt wie de bleng Bräm, drouff off de Bäsche un off de Loimruten,
dr Otto, dr Jonge von dr Bähms Anna säht, ähr ware dorbeu, wum, wum, wum joangs, saßense alle troffen.
Dr Fäng warre jesechert und dr Broaten au.

Deesbacher Mundart von F. Koch und V. Wilhelm
Das erste Auto!

Die alte Kräuterfrau, die Hampens Male war im Lichtetale und hat Kräuter gesucht.
Als sie nach Hause kam hat sie erzählt:
"Ach jott, ih Kenner, woasch heute jesiehn hoa, koamb jue e Waun un keine Fähre
und keine Destel un nex droan, un jerast wie dolle, das Deng!"

Deesbacher Humor in Mundart
Decker Näwel

Dr Jottlieb un dr Ottemar warrn zwä Witzbolde, die siech jährn a beßchen jehänselt honn.
Emoal sahte dr Ottemar fern Jottlieb: "Du kleibst nech, was me jestern passiert es.
Iech wäle nach Härnhous un junk ewer de Wälswiesn.
Doa koamb off emoal ewer de Hättscht roi su e decker Näwel jeporzelt, daßch nech emmjefalln bien!"
Drouf säht dr Jottlieb: "Das eß noach joar nex. Iech warre vurchte Woche in Horbche offn wässern.
Un wiech n eäwern Horbche roan jieh, doa war de te aver e Näwel, das kleibste nech.
Iech hoa min Hieneweder jenomm un hoan an dän Näwel noijehackt, un e es wörklch denne stächncht jebliem!"

Es weächst in Bärsche
De Aujuste hatte e Jeschwiere an dr Händ, das wähle nech weder heile.
Se hatte schonne allerhänd Flaster droufjeschmiert, awer die hattn au nech jeholfn.
Doa troaf se n ahln Haulzmachr Hermoann und klatn ärre Leudn.
Dr Hermoann sahte fersche: "Doa weß iech woas, das helft bestemmt.
Woarte moal, iech komme nech gleuch drouf. S weäckst in Bärsche!"
Ar ewerläte noach ner Woile, un ofemoal fälltsn weder oi.
"Etze hoachs, wies hest: Hoasnfett! Das helft!"